Fases per al desplegament

G Suite Google

Cal tenir en compte que, un desplegament d’un estàndard de comunicació a un centre, és un projecte que s’ha de plantejar a mitjà termini ja que l’objectiu final és que tot la comunitat educativa l’apliqui amb l’objectiu que la millora del procés d’ensenyament i aprenentatge, a través de la introducció d’unes eines comunes per a facilitar la comunicació i col·laboració, sigui el més eficaç possible.

Per aquesta raó, el més recomanable és que el desplegament es realitzi en tres cursos escolars. Un primer curs per establir les eines de comunicació bàsiques i, un segon, per introduir les aplicacions més focalitzades a la metodologia dins l’aula. Finalment, en el tercer curs, es tractar de consolidar els canvis i incidir on hi ha hagut més dificultats.

En el cas d’introduir també dispositius digitals com chromebooks o ipads, s’ha de valorar si, realment, és un element imprescindible per desplegar la línia pedagògica i metodològica que s’ha consensuat en el centre. Si és així, el més recomanable és que el professorat disposi d’aquestes eines, si és possible, abans de fer el desplegament de dispositius als alumnes.